การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์นี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ด้านข้อมูลและการศึกษาเท่านั้น เรามอบใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดแบบจำกัดให้คุณดู คัดลอก และพิมพ์เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ สำเนาทั้งหมดที่ทำจะต้องรักษาลิขสิทธิ์และประกาศอื่น ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ คุณไม่สามารถใช้ แจกจ่าย แก้ไข ส่งต่อ แก้ไข ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เผยแพร่ซ้ำ โพสต์หรือสร้างงานดัดแปลงจากเนื้อหาของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา เนื้อหาที่ระบุข้างต้นไม่รวมถึงการออกแบบหรือเค้าโครงของเว็บไซต์นี้ ส่วนประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย Trade Dress และกฎหมายอื่นๆ และห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่มีสิ่งใดที่จะตีความได้ว่าเป็นการให้ใบอนุญาตใดๆ แก่คุณภายใต้สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ของเรา หน่วยงานในเครือ หรือบุคคลที่สามใดๆ

สิทธิและการปฏิเสธความรับผิด

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เว็บสล็อต เราอ้างสิทธิ์ในลิขสิทธิ์ในข้อความ กราฟิก และรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ การออกแบบโดยรวมของเว็บไซต์นี้ และการเลือก การจัดเรียง และการนำเสนอเนื้อหา ข้อมูล ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาอื่นๆ (“เนื้อหา”) บนหรือ มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่เป็นสาธารณสมบัติ เนื้อหาดังกล่าวทั้งหมดได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์ในรูปแบบอื่นๆ สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในเนื้อหาดังกล่าวเป็นของเรา ได้รับอนุญาตหรือควบคุมบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ไม่มีการรับประกัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้เว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เนื้อหาที่นำเสนอบนเว็บไซต์นี้อาจไม่สะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องที่ระบุไว้ในนั้น เนื้อหาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาของไซต์นี้หรือต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือประสิทธิภาพของไซต์นี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัทในเครือและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนใด ๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง เป็นผลสืบเนื่อง โดยบังเอิญ โดยอ้อมหรือพิเศษ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หรือความเสียหายอื่น ๆ ใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการกระทำของคุณโดยอิงตามเนื้อหาหรือผลจากการสูญเสียการใช้งาน ข้อมูล หรือผลกำไร ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ (หรือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้) หรือสาเหตุอื่นใด และแม้ว่าจะเกิดจากความประมาทเลินเล่อของเรา หรือบริษัทในเครือ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตได้รับทราบถึงโอกาสที่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้น หรือทั้งสองอย่าง ข้อจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง ข้อใดที่ประกาศว่าไม่ถูกต้องจะถือว่าแยกส่วนได้และไม่ส่งผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของส่วนที่เหลือ

การเชื่อมโยงหลายมิติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ทรัพยากรของบุคคลที่สามที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยไฮเปอร์เท็กซ์ลิงก์จากเว็บไซต์นี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของทรัพยากรของบุคคลที่สามเหล่านี้ ลิงค์ไฮเปอร์เท็กซ์ของบุคคลที่สามที่แสดงบนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น การรวมลิงก์ใดๆ ในเว็บไซต์นี้ไม่ได้หมายความถึงคำแนะนำ การอนุมัติ หรือการรับรองใดๆ ของเว็บไซต์นั้น เว้นแต่คุณจะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่มีผลบังคับใช้กับเรา ซึ่งระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณสามารถให้ลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์ไปยังเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นได้เท่านั้น